CRI团队CRI团队


ZHANG Jiayu (Client Services / Contracts & External Relations) 6516 4116
Eve LIEW (HR Manager) 6516 4918
Arvee VERGARA (IT Infra & Operations) 6601 1066
^HOU Zexia 6601 1066

科研发展

优化CRI模型,改进操作系统,并参与项目咨询。

LI Shuping (Team Lead) 6516 5824
KANG Kaican 6601 1066
ZHU Yanqi 6516 6611
^Hanieh SOLEIMANI 6601 1066
市场监测

整理市场数据,进行市场研究,并管理CRI的出版物。

LUO Weixiao (Team Lead) 6601 1066
YAO Xuan 6601 1066
^GWEE Cher Kiat, Glendon 6601 1066
^Shania MUSTIKA 6601 1066
数据管理

设计和管理CRI数据库,并确保CRI数据的质量。

OUYANG Chenzi (Team Lead) 6601 1066
CHEN Siyi 6601 1066
DUAN Junxu 6601 1066
LI Ziyang 6601 1066
ZOU Yun 6601 1066
^NGUYEN Ngoc Linh Chi 6601 1066
产品管理

定期进行产品生成操作,负责系统改进项目,管理为客户定制的工具模型。

YAN Yanying (Team Lead) 6601 1066
SUN Biqing 6601 1066
WANG Dongxu 6601 1066
XIONG Tiankai 6601 1066
ZHENG Huanhuan 6601 1066
^DING Ju 6601 1066
校验审核

确保CRI模型完成度和精准度,以及CRI所有的数据输入和产品输出的准确性。

LEI Ruoxuan (Team Lead) 6601 1066
HE Mengqi 6601 1066
Dena KOU 6601 1066
^CHENG Yutong 6601 1066
^LIU Bingyan 6601 1066
客户服务

保持与客户的沟通渠道,解决客户疑问。

ZHANG Jiayu (Team Lead) 6516 4116
CHIEN Yu-Hung 6601 1066
Thibaud Jack LIMANDAT 6516 4116
^Caroline DJATI UTOMO 6601 1066
^WANG Wanyi 6601 1066
访问学者
YAO Xuan 6601 1066


“^”标注为实习生